เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
426 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทร : 0 5351 1011 แฟกซ์ : 0 5351 1822